Социалната интеграция на хора с миграционен и бежански опит често е тясно свързана с интеграция и участие в социалния живот и на пазара на труда. Поради това COMPASS ще поеме по новаторски пътища, за да улесни хората с миграционен и бежански опит да намерят своя път в обществото и в професионалния живот.

Една от централните отправни точки на „COMPASS” е убеждението, че интеграцията може да успее само ако и двете страни са ангажирани с нея - имигрантите и членовете на приемащото общество в съответната държава. Засега преобладава мнението, че е достатъчно да се осигурят езикови курсове. Това се основава на предположението, че мигрантите „само“ трябва да научат езика и след това да се впишат възможно най-незабележимо в новото за тях общество. COMPASS отговаря на тази идея за едностранчиви усилия за интеграция или адаптация с нова стратегия, която може да бъде плодотворна за всички страни.

Основната цел е да се насърчи социално-икономическото включване на жените мигранти чрез подобряване на техните общи умения и способности. Проучванията показват, че рискът от безработица сред жените мигранти е висок, отчасти поради ограничената професионална квалификация и липсата на ИКТ умения. Тъй като цифровите технологии се превърнаха в един от най-важните инструменти за достъп до пазара на труда, COMPASS ще участва и в насърчаването на подобряването на цифровите умения на жените мигранти. Тези мерки в крайна сметка трябва да доведат до:

  • Насърчаване на равенството между половете и овластяването на жените мигранти чрез достъп до нови технологии.
  • да се увеличи заетостта на жените мигранти и възможностите за професионална квалификация чрез предоставяне на нови инструменти и насърчаване на техните умения.
  • Да се ​​даде на жените мигранти достъп до ресурси, които новите технологии могат да им предложат.
  • Насърчаване на социалното приобщаване на жените мигранти, както и тяхната интеграция на пазара на труда в участващите страни.

logo compass

Contact person: Prudence ONYEJIAKA

Compass GmbH
Address: Bernhard-Höfel-Straße 14, 6020 Innsbruck, AUSTRIA
Tel.: +43 676 400 47 28

e-mail: prudence.onyejiaka@compass4you.at 
url: www.compass4you.at