Фондация Созопол е основана през декември 2002 г. от г-н Кирил Арнаутски да работи в обществена полза със следните цели:

  • Насърчаване на ангажираността на обществеността към опазване на околната среда, както и на материална и нематериална закрила на културното наследство. Прилагане на добри практики и иновативни методи за постигане на тези цели;
  • Насърчаване на материални и духовни ценности, обучение на нива, съответстващи на всички възрастови групи и подкрепа за международното сътрудничество в полза на хората и развитието;
  • Сътрудничество с компетентни международни правителствени и неправителствени организации, свързани с дейности в областта на образованието, културното наследство, опазването на природата, осигуряване на достъпна среда за възрастни и хора с увреждания;
  • Насърчаване на социалната интеграция и личната реализация на възрастните хора и хората със специфични способности.

Фондация "Созопол" е първата българска неправителствена организация, получила официално партньорство с ЮНЕСКО на 9 септември 2011 г. От 3 февруари 2012 г. фондацията има статут на консултантско партньорство с Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). (Http://en.unesco.org/)

Фондация Созопол е един от десетте членове на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, избран за два последователни двугодишни мандата от 2012 до 2016 г. Приоритет на Фондацията ще бъде насърчаването на активно взаимодействие и координация между източноевропейските НПО в официално партньорство с ЮНЕСКО. (Http://www.ngo-unesco.net/en/)

От създаването си досега Фондация "Созопол" участва и участва в изпълнението на много проекти, финансирани от ООН; ЮНЕСКО; Европейският съюз; Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство; Лига на историческите и достъпни градове към Европейския център за фондация, Брюксел; Zero проект на ESSL Foundation; други правителствени и неправителствени организации в национален и международен мащаб.

От 2013 г. Фондация "Созопол" е член на Лигата на достъпните и исторически градове, проект на Европейския център за фондация, Брюксел. В резултат на добре осъществени национални и международни проекти от Фондация „Созопол” за дейности, които активно ангажират възрастните хора и хората с увреждания в обществения живот, Созопол е един от шестте градове в Европа, приети от Лигата на историческите и достъпни градове в Европа. (Http://www.lhac.eu/)

В резултат на активната си отдаденост на опазването на природното и културно наследство, както и успешното управление и популяризиране на Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” в гр. Созопол, на 15 април 2015 г. Фондация „Созопол” получи престижния „Световен свят”. "Дестинация за пътуване" на Световния съвет по туризъм и пътувания. Тя е първата българска неправителствена организация, получила тази престижна награда. (Http://www.wttc.org/)

От 23.08.2016 г. Фондация Созопол е активен участник в проекта Zero, създаден от международната неправителствена организация - ESSL Foundation. Проектът Zero се развива по целия свят с политика на действие за осигуряване на цялостна помощ и включване на хората с увреждания в дейности, включващи активно участие в обществения живот. (Https://zeroproject.org)

Дейностите на Фондация „Созопол“ за осигуряване на устойчив туризъм и достъпна среда за хората с увреждания се насърчават силно от Световната туристическа организация на ООН (UNWTO). Организацията публикува специален бюлетин, който включва фондация Созопол. Бюлетинът беше посветен на темата „Световен ден на туризма“ от 2016 г. „Туризъм за всички - насърчаване на универсалната достъпност“. (Http://www2.unwto.org/)

Дейностите на Фондация „Созопол“ за осигуряване на устойчив туризъм и достъпна среда за хората с увреждания се насърчават силно от Световната туристическа организация на ООН (UNWTO). Организацията публикува специален бюлетин, който включва фондация Созопол. Бюлетинът беше посветен на темата „Световен ден на туризма“ от 2016 г. „Туризъм за всички - насърчаване на универсалната достъпност“. (Http://www2.unwto.org/)

С решение на Общото събрание на страните по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, проведено от 4 до 6 юни 2018 г. в Париж, Фондация Созопол е акредитирана като консултант на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното наследство. Правомощията на консултанта включват обучение на заинтересовани граждани от всички възрасти за опазване на нематериалното културно наследство в света, една от основите на достоен живот за човечеството. (Https://ich.unesco.org/en/Decisions/7.GA/11)

Последното световно признание за Фондация „Созопол“ бе получено от Департамента по икономическите и социални въпроси на ООН. Поканата е Фондация "Созопол" да участва в 10-та сесия на Отворената работна група по въпросите на застаряването на населението, която ще се проведе на 15-18 април 2019 г. в сградата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк. На десетата сесия, 15-18 април 2019 г., като представители на Фондация "Созопол" - НПО със специален консултативен статут при UNDESA, г-н Кирил Арнаутски - председател на Управителния съвет на Фондация "Созопол" и професор, доктор на историческите науки Виолета Нешева - Главен научен съветник на Фондация "Созопол". На заседанието г-н Кирил Арнаутски ще разгледа темите във Фокус 1: "Социална защита и социална сигурност, включително основа за социална защита". Професор, доктор на историческите науки Виолета Нешева ще вземе активно участие в специфичните теми във Фокус 2: "Образование, обучение, учене през целия живот и изграждане на капацитет в контекста на възрастните хора".