Sozopol Foundation 2002. gadā nodibināja Kirils Arnautiski, lai īstenotu šādu mērķus:

  • Veicināt sabiedrības ieguldījumu vides aizsardzībā un materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī ieviest labās prakses un inovatīvas metodes, lai sasniegšu šos mērķus;
  • Popularizēt materiālās un garīgās vērtības, nodrošināt apmācības dažādām vecuma grupām un atbalstīt starptautisko sadarbību, lai sniegtu labumu sabiedrībai un attīstībai;
  • Sadarboties ar starptautiskām starpvalstu un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas tādās jomās kā izglītība, kultūras mantojums, dabas aizsardzība, vides pieejamības nodrošināšana vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
  • Veicināt vecāku cilvēku un cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālo integrāciju un pašrealizāciju.

Sozopol Foundation ir pirmā Bulgārijas nevalstiskā organizācija, kam 2011. gada 9. septembrī tika piešķirts partnerības statuss Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijā (UNESCO). Kopš 2012. gada 3. februāra organizācijai ir konsultatīvā partnera statuss UNESCO (http://en.unesco.org/).

Sozopol Foundation bija viens no desmit dalībniekiem NGO-UNESCO Sadarbības komitejā, kur tika ievēlēts uz diviem sekojošiem termiņiem no 2012. līdz 2016. gadam.  Organizācijas prioritātes bija aktīvas mijiedarbības un koordinācijas sekmēšana starp Austrumeiropas NVO oficiālā partnerībā ar UNESCO (http://www.ngo-unesco.net/en/).

Kopš organizācijas dibināšanas, Sozopol Foundation ir piedalījies Apvienoto Nāciju, UNESCO, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta, Eiropas Nodibinājumu centra (Briselē) Vēsturisko un pieejamo pilsētu līgas, ESSL Nodibinājuma Zero projektā un citos valsts un nevalstisku organizāciju finansētos nacionālos un starptautiskos projektos.

Kopš 2013. gada Sozopol Foundation ir dalībnieks Eiropas Nodibinājumu centra (Briselē) Vēsturisko un pieejamo pilsētu līgā. Pateicos veiksmīgi īstenotiem nacionāliem un starptautiskiem projektiem ar mērķi iesaistīt vecākus cilvēkus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām sabiedriskajā dzīvē, Sozopol ir viena no sešām Eiropas pilsētām, kas darbojas Vēsturisko un pieejamo pilsētu līgā. (http://www.lhac.eu/)

Organizācijas darbība dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī sekmīgā pieredze arhitektoniski vēsturiskā kompleksa “Dienvidu cietokšņa siena un tornis ”Sozopol pilsētā uzturēšanā un popularizēšanā 2015. gada 15. aprīlī atnesa organizācijai prestižo “Pasaules ceļošanas galamērķa” balvu, ko piešķir Pasaules Tūrisma un ceļošanas padome.  Sozopol Foundation ir pirmā nevalstiskā organizācija Bulgārijā, kas ir saņēmusi šo prestižo balvu. (http://www.wttc.org/)

Kopš 2016. gada 23. augusta Sozopol Foundation ir aktīvs dalībnieks Zero projektā, ko vada starptautiskais nodibinājums NGO - ESSL Foundation. Zero projekts tiek īstenots vispasaules mērogā, lai sniegtu palīdzību un iekļautu cilvēkus ar īpašām vajadzībām sabiedriskajā dzīvē. (https://zeroproject.org)

Sozopol Foundation aktivitātes ilgtspējīga tūrisma un vides pieejamības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām veicināšanā atbalsta Apvienoto Nāciju Pasaules Tūrisma organizācija (UNWTO). Sozopol Foundation tika iekļauts UNWTO īpašā elektronisko ziņu lapā, kas veltīta 2016. gada Pasaules Tūrisma dienas tēmai: Tūrisms visiem – universālas pieejamības veicināšana. (http://www2.unwto.org/)

  1. gada 26. jūlijā Apvienoto Nāciju Ekonomisko un Sociālo lietu departamenta tikšanās Sozopol Foundation tika piešķirts speciāls konsultatīvais statuss, kas iekļauj organizāciju departamenta lielajā saimē. Šis bija liels sasniegums Bulgāru nevalstiskajam sektoram, ko pārstāvēja Sozopol Foundation (http://esango.un.org/civilsociety/login.do)

UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas konvencijas iesaistīto pušu ģenerālā asambleja, kas norisinājās no 2018. gada 4.-6. jūlijam Parīzē, akreditēja Sozopol Foundation kā konsultantu starpvaldību komitejā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai. Konsultanta statuss ļauj apmācīt ieinteresētus dažādu vecumu cilvēkus nemateriālā kultūras mantojuma, kas ir viens no cilvēka cienīgas dzīves stūrakmeņiem, saglabāšanā. (https://ich.unesco.org/en/Decisions/7.GA/11)

Visjaunāko pasaules līmeņa atzinību, ko saņēmis Sozopol Foundation, piešķīra Apvienoto Nāciju Ekonomisko un sociālo lietu departaments. Sozopol Foundation tika uzaicināts piedalīties Novecošanās jautājumiem veltītās atvērtās darba grupas desmitajā sesijā, kas norisinājās 2019. gada 15.-18. aprīlī Apvienoto Nāciju ēkā Ņujorkā. Šajā sesijā piedalījās Kirils Arnautski, Sozopol Foundation valdes priekšsēdētājs un profesors, un vēstures doktore Violeta Nesheva, Sozopol Foundation galvenā zinātniskā konsultante. Kirils Arnautski sniedza uzrunu par tēmu sociālā aizsardzība un drošība, savukārt Violeta Nesheva aktīvi piedalījās diskusijās par tēmu izglītība, apmācības, mūžizglītība un kapacitātes celšana vecāka gadagājuma cilvēkiem.