IDEC ir apmācību un konsultāciju uzņēmums, kas atrodas Pirejā, Grieķijā. IDEC piedāvā apmācības, vadības konsultācijas, kvalitātes vadību, novērtēšanu un IKT risinājumu attīstīšanu privātajam un publiskajam sektoram. IDEC klientu vidū ir gan MVU, gan lielie Grieķijas uzņēmumi, kas pārstāv dažādus sektorus. Tas sadarbojas ar vairāk nekā 600 organizācijām Eiropā un 300 nozaru ekspertiem.

IDEC specializācija ir vadības konsultācijas, biznesa plānu sagatavošana, uzņēmējdarbība, MVU, kvalitātes vadība, sertifikācija, ECVET bāzētu apmācību izveide, programmatūras un multimediju attīstīšana, interneta aplikācijas, attālinātas apmācības, e-uzņēmējdarbība un e-komercija.

IDEC ir plaša pieredze Eiropas Savienības projektos gan kā koordinatoram, gan partnerim dažādās Eiropas Savienības programmās un iniciatīvās. Pēdējos 8 gadus IDEC fokusējas uz kvalitātes nodrošināšanu apmācībās un ir koordinējis projektus tādās programmās kā EQUAL, Quality.net, BEQUAL un QUADRAT. IDEC ir arī sniedzis konsultācijas kvalitātes vadības sistēmu ieviešanai Grieķijas mācību centros.

IDEC aktīvi piedalās Eiropas Savienības projektos pēdējos 20 gadus. Ņemot vērā uzņēmuma divējādo lomu, gan sniedzot izglītības pakalpojumus, gan konsultācijas, IDEC ir spējis integrēt labākās uzņēmējdarbības sektora prakses izglītības sektorā, sekmējot atvērtu, ilgtspējīgu un pieejamu izglītību visiem.

Tas ir akreditēts kā mūžizglītības centrs un organizē apmācības skolotājiem un apmācītājiem, studiju vizītes un neformālās izglītības aktivitātes skolēniem, kā arī apmācības un praksi profesionālās izglītības studentiem un citiem darba tirgus dalībniekiem.

Mūžizglītības jomā IDEC ir pieredze EQF, ECVET, Europass, EQAVET un neformālās un ikdienējās izglītības atzīšanā, kā arī nacionālo reformu veikšanā izglītības sistēmā. IDEC ir noslēdzis līgumu ar CEDEFOP “Europass, ECVET un EQF mācību rezultātu dokumentēšanai, validēšanai un sertifikācijai”.

IDEC ir sertificēts atbilstoši ISO 9001:2008 standartam šādās jomās: apmācību pakalpojumu izveide, attīstīšana un sniegšana, konsultāciju pakalpojumu sniegšana, biznesa, attīstības un organizācijas plānu ieviešana, programmatūras un interneta aplikāciju attīstīšana