Verein Multikulturell – Tyrolean Integration Center (Verein Multikulturell – Tiroles integrācijas centrs) ir nevalstiskā organizācija, kas dibināta 1993. gadā, lai veicinātu starpkultūru dialogu un izglītību. Verein Multikulturell mērķis ir veicināt migrantu un bēgļu profesionālo, sociālo un kultūras integrāciju. Lai sasniegtu šo mērķi, organizācija cieši sadarbojas ar pavalsts valdību un tādām valsts institūcijām kā tirdzniecība kamera, darba centri, skolas, kā arī sociālās organizācijas un biedrības.

Verein Multikulturell ir bijis nozīmīgs dalībnieks vairākos integrācijas tīklos, kas izveidoti Austrijā pēdējo 20 gadu laikā. Šobrīd organizācija ir biedrs Tiroles integrācijas forumā, kas ir nozīmīgākā organizācija šajā jomā. Vairākus gadus organizācija ir bijusi iesaistīta dažādos projektos. Verein Multikulturell ir liela pieredze veidot un vadīt nacionāla un starptautiska līmeņa projektus (Daphne, LLP, pamattiesības) un uzņemties aktīvu partnera lomu starptautiskās partnerībās.

Saistībā ar šī projekta tematiku Verein Multikulturell ir koordinējis vairākus projektus: "Tandem Now" (Mentorings jauniem migrantiem, izmantojot lomu modeļus, www.tandemnow.eu), “FEEL IT - Feel the Difference” (Eiropas Komisijas INTI programmā, http://www.migration.cc/index.php/projekte2/abgeschlossene-projekte/feel-it) un "Casebook", kas atviegloja migrantu iekļaušanu, izveidojot speciālu palīgmateriālu (“casebook”) karjeras konsultantiem un sociālajiem darbiniekiem, kā arī veicināja “casebook” izmantošanu (www.casebookproject.eu, Erasmus+ KA2 projekts, kas sākās 2014). Verein Multikulturell ir akreditēts EVS – Eiropas brīvprātīgajam darbam. 2016. gada sākumā organizācija saņēma Austrijas Izglītības ministrijas akreditāciju pamatizglītības jomā (lasītprasme, rēķināšana un digitālās prasmes). Šāda akreditācija ir piešķirta tikai 3 organizācijām Dienvidtirolē.

Pašlaik Verein Multikulturell ir iesaistīts dažādās aktivitātēs un sniedz dažādus pakalpojumus bēgļiem un migrantiem, kas ieradušies Austrijā, lai palīdzētu tiem iekārtoties un integrēties vietējā sabiedrībā. Pakalpojumi tiek sniegti vācu, angļu, turku un bosnijiešu/horvātu/serbu valodās, arābu un farsi valodās pakalpojumi tiek sniegti, piesaistot tulku. Organizācijas vadītājs Ovagem Agaidyan ir Tiroles pavalsts Integrācijas padomes loceklis. Tirolē Verein Multikulturell ir vienīgā organizācija, kas nodarbina specializētus darbiniekus šādu valsts akreditētu pakalpojumu sniegšanai:

-Valodas apmācības bēgļiem;

-Lasītprasmes apmācības bēgļiem;

-Mentoringa programmas jauniešiem;

-Valodas apmācības jauniešiem 16-20 gadu vecumā;

-Sociāli-psiholoģiskais atbalsts;

-Atbalsts izglītības un karjeras izvēlē bēgļiem un migrantiem (dažādās valodās);

-Atbalsts pieteikšanās darbā un sagatavošana darba intervijām;

-Ģimenes konsultācijas un psihoterapija (dažādās valodās);
-Karstais telefons (vardarbības ģimenē upuriem);

-Valodas un datorklases pieaugušajiem un jauniešiem;

-Mediju darba stacijas jauniem migrantiem (radio, video, fotogrāfiju un radošās rakstniecības darbnīcas);

-Starptautiski ES projekti tādās tēmās kā profesionāla izglītība, daudzvalodu pirmskolas izglītība, pieaugušo izglītība, multimediju aktivitātes filmu un radio šovu veidošanai migrantiem.


Verein Multikulturell arī sniedz ieguldījumu migrantu un uzņemošās sabiedrības savstarpējās izpratnes veicināšanā, organizējot:

-Starpkultūru dažādības seminārus un apmācības jauniešu darbiniekiem, skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem u.tml.;

-Sensibilizācijas un informētības palielināšanas aktivitātes;

-Kultūras vai starpkultūru literatūras dienas.

Verein Multikulturell ir biedrs:

-Tiroles kultūras iniciatīvā

-IG Austrijas Kultūra
-NAR: Eiropas Tīkls pret rasismu
-Tiroles Integrācijas forums
-Tiroles pavalsts Integrācijas padome

-ANAR – Austrijas Tīkls pret rasismu
-Eiropas Multikulturālais fonds

Contact person: Ovagem AGAIDYAN

Verein Multikulturell
Address: Andreas Hofer Str. 46, 6020 Innsbruck, AUSTRIA
Tel.: +43 512 56 29 29

e-mail: office@migration.cc
url: www.migration.cc