mērķis ir veicināt sociālo uzņēmējdarbību Eiropā, sniedzot atbalstu bezdarbniekiem, kuri vēlas izveidot savu sociālo uzņēmumu. Projekta ideja ir izveidot Eiropas līmeņa apmācību programmu, kas palīdzēs ilgtermiņa bezdarbniekiem pilnveidot kompetences un rast pārliecību par savām spējām, lai iesaistītos sociālajā uzņēmējdarbībā.

CHEER projekta ideja ir veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu, sekmējot sociālo uzņēmumu veidošanos ar fokusu uz vietējām paražām un mantojumu. CHEER īpaši mudinās ilgtermiņa bezdarbniekus veidot sociālos uzņēmumus.

Eurostat dati liecina, ka puse no bezdarbniekiem Eiropā ir ilgtermiņa bezdarbnieki, tas ir, tie bijuši bez darba un meklējuši nodarbinātības iespējas vismaz vienu gadu.

Ņemot vērā šo situāciju, ar ko saskaras liels skaits pieaugušo Eiropā, viena no labākajām iespējām ir kļūt par pašnodarbināto vai sākt savu uzņēmējdarbību. CHEER projekta mērķis ir mazināt ilgtermiņa bezdarbu un mazaizsargātu grupu sociālo atstumtību, veidojot sociālos uzņēmumus, kas balstīti kultūras mantojumā.

  1. gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads. Atbilstoši nesen veiktai Eirobarometra aptaujai, 8 no 10 eiropiešiem tic, ka kultūras mantojums ir svarīgs ne vien viņiem personīgi, bet arī viņu kopienai, reģionam, valstij un Eiropas Savienībai kopumā. Vairākums eiropiešu lepojas kā ar sava reģiona un valsts, tā arī citu Eiropas valstu kultūras mantojumu.

Sociālā uzņēmējdarbība apvieno biznesa ideju radīšanu, ekonomisko attīstību un cilvēku sadarbību kopīgu izaicinājumu risināšanai. Sociālā uzņēmējdarbība pievērš līdzvērtīgu uzmanību uzņēmējdarbības ilgtspējai, nodarbinātības radīšanai un vietējo kopienu attīstības sekmēšanai. Tā ir uzņēmējdarbības forma, kas vairāk fokusējas uz sabiedrību un indivīdiem, nekā peļņu. Sociālā uzņēmējdarbība ne vien rada nodarbinātību un ienākumus, bet arī sniedz iespēju pašrealizēties, rada piederību vietējai kopienai un kalpo kopīgu mērķu sasniegšanai.

CHEER projekta mērķi:

  1. Iedrošināt un atbalstīt sociālos jaunuzņēmumus, lai pozitīvi ietekmētu vietējās kopienas.
  2. Celt sociālās uzņēmējdarbības kapacitāti vietējās kopienās.
  3. Cīnīties ar ilgtermiņa bezdarbu, atsvešināšanos, diskrimināciju un nabadzību.
  4. Motivēt un dot iespēju cilvēkiem, kuriem grūti iekļauties darba tirgū.
  5. Pielietot kultūras mantojumu vietējo kopienu ekonomiskai un sociālai izaugsmei.

Projekta uzdevumi ir:

  1. Izstrādāt metodoloģiju bezdarbnieku kompetenču identificēšanai.
  2. Izveidot apmācību programmu ar praktiskām aktivitātēm un instrumentiem, lai apmācītu dalībniekus sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un savu biznesa ideju formulēšanai.
  3. Izstrādāt vadlīnijas pieaugušo apmācītājiem, lai viņi spētu strādāt ar bezdarbniekiem un atbalstīt viņus vietējā kultūras mantojuma pielietošanā sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai.
  4. Izveidot tiešsaistes mācību platformu ar papildu mācību resursiem – vebināriem – tiešsaistes semināriem, video, iespējām dalīties ar informāciju un sazināties ar domubiedriem.

Projekta mērķa grupas:

- Pieaugušo apmācītāji, biznesa konsultanti, biznesa inkubatori, sociālās uzņēmējdarbības organizācijas;

- Gala labuma guvēji: ilgtermiņa bezdarbnieki;

- Netiešie labuma guvēji: vietējās kopienas.

Projektam ir patiesa Eiropas dimensija. Projekta partneri nāk no sešām dažādām Eiropas Savienības valstīm, un projekts ir veidots tā, lai katrs partneris ieguldītu savu pieredzi, ekspertīzi un kapacitāti kopīgu problēmu risināšanā. Starptautiskā sadarbība ļaus pilnvērtīgi izmantot visu projekta partneru iepriekš iegūto pieredzi un kompetenci, tādējādi ceļot iepriekš īstenoto projektu un aktivitāšu pievienoto vērtību. Sadarbība veicinās atvērtību, cieņu un atbalstu gan kopīgām vērtībām, gan kultūru dažādībai.

Projekts izstrādās un testēs metodoloģijas un instrumentus ilgtermiņa bezdarbnieku atbalstam, lai viņi spētu pielietot sava reģiona kultūras mantojumu sociālo uzņēmumu veidošanai, vietējās kapacitātes celšanai un sociālajai iekļaušanai.

Projekts CHEER izveidos tiešsaistes mācību kopienu cilvēkiem, kas vēlas uzsākt sociālo uzņēmējdarbību balstītu vietējā kultūras mantojumā.

 

Flyer download